318-567-4994

2014ÄêÈ«¹úÌìÎÄ°ÂÁÖÆ¥¿Ë¾ºÈüºÏÓ°

 

2013ÄêÌìÎÄ°ÂÈü¾öÈü

   
               
                   

 

 

µÚÊ®½ì¹ú¼ÊÌìÎÄ°ÂÁÖÆ¥¿Ë¾ºÈü
È«Ìå²ÎÈü¶ÓÔ±ºÏÓ°

2005ÄêÌìÎÄ°ÂÈü¼¯Ñµ

 
                 
           
                 

ÉùÃ÷£º±¾Õ¾ÎªÈ«¹úÖÐѧÉúÌìÎÄ°ÂÁÖÆ¥¿Ë¾ºÈüµÄÒåÎñÐû´«Õ¾£¬ÊǹúÄÚ×îÔçµÄÒÔÌìÎÄ°ÂÈüΪÖ÷ÌâµÄÍøÕ¾¡£
Õ¾³¤ÎªÊ×½ìÌìÎÄ°ÂÈü²ÎÈü¶ÓÔ±£¬ÏÖÔÚµÄÌìÎÄ°ÂÈüÁì¶Ó£¬ÓзḻµÄÌìÎÄ°ÂÈü¾­Ñé¡£
ÈçÓÐÈκÎÒÉÎÊ»¶Ó­µ½ÂÛ̳·¢Ìû£¬¹Ù·½Í¨ÖªÇëµ½±±¾©ÌìÎĹݲ鿴¡£

2003-2016 È«¹úÖÐѧÉúÌìÎÄ°ÂÁÖÆ¥¿Ë¾ºÈü